KURBAN KESİM ELEMANI EĞİTİMİ

KURBAN KESİM ELEMANI EĞİTİMİ

PROGRAMIN ADI

Kurban Kesim Elemanı

PROGRAMIN DAYANAĞI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

5. 21.01.2014 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İle Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliğinde Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları Düzenlenmesine Dair Protokol.

 

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında modülleri verebilecek eğiticiler aşağıda sıralanmıştır.

1. “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” modülü:

 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile meslek dersi öğretmeni olarak atananlar veya İs Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları.

2. “KURBAN KESMENİN İSLAMİYETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ” modülü:

 

İl müftülükleri tarafından görevlendirilen eğitimciler.

3. “KURBAN KESİM İŞLEMİ” modülünü:

 

İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile Belediye Başkanlıkları tarafından görevlendirilen eğitimciler.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. Kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemini kavranması,

2. Kurban kesim işlemini İslami kurallara göre gerçekleştirmesi

 

Amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Kurban kesim elemanı kurs programını bitiren bireylerin; kurbanın İslamiyet’teki önemi dini dayanakları hakkında bilgi sahibi olma, vekâlet alma, tekbir getirme, kurban keserken okunması gereken duaları okuma ve İslami usullere göre kurbanı kesme, yüzme ve parçalama konularında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

6. Kurban kesim elemanı kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

DEĞERLER

Kurallara Uyma

Sabır

Sorumluluk

Saygı

Hoşgörü

Doğruluk ve dürüstlük

Yardımlaşma

Ahlak

Empati

PROGRAMIN KREDİSİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 Tarihli ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen ‘’Meslek ve Teknik Eğitimde Kredilendirme Esasları’’ doğrultusunda, kurs programını başarı ile tamamlayanlara 1 (bir) kredi verilir.

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 20 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

KURBAN KESİM ELEMANI KURSU MODÜLLERİ VE ZAMAN TABLOSU MODÜL ADI

KAZANIM

ÖĞRENME KAZANIMLARI

SÜRE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular.

 

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.

 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini bilir ve gerekli önlemleri alır.

 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.

 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.

 

12

KURBAN KESMENİN İSLAMİYETTEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Kurban kesmenin İslamiyet’teki yerini ve önemini kavrar.

 

 Kurban kesmede İslami yükümlülükleri yerine getirir.

 Kurbanlık hayvanın özelliklerini, hayvan seçiminin nasıl yapılacağını ve işlemi usullere göre eti ve derisinin dağıtımını anlatan görseller hazırlar.

 

4

KURBAN KESİM İŞLEMİ

Kurban kesim yerlerini hazırlayarak İslami usullere göre kurbanı kesme ve parçalama işlemini yerine getirir.

 

 Kesim yapılacak alanı ve araç gereci hazırlayarak ortam hijyenini sağlar.

 Tekniğine uygun kurbanı keser ve parçalara ayırır.

 

4

TOPLAM KURS SÜRESİ (Ders Saati):

20

 

 

 Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

 Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar,

100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ

Programın uygulama sürecinde;

1. Ders kitabı olarak Millî Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu materyaller kullanılmalıdır.

2. Kaynak ders kitapları, bireysel öğrenme materyalleri, kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notları kullanılmalıdır.

3. Yararlanılacak kaynak araç-gereçlerin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretim, yöntem ve tekniklerine uygun olması önem taşımaktadır.

4. Yararlanılacak araç ve gereçler:

 Kesimde kullanılacak araç ve gereçler,

 Temizlik malzemeleri,

 

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir.